Recent Submissions

 • Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019 : Risikorapport norsk fiskeoppdrett, del 2 

  Grefsrud, Ellen Sofie; Svåsand, Terje; Glover, Kevin; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Stien, Lars Helge (Fisken og havet;2020 - 6, Research report, 2020)
  Havforskningsinstituttet har siden 2011 gitt ut en årlig rapport for risikovurdering av miljøeffekter knyttet til norsk fiskeoppdrett. Frem til 2018 var risikorapporten både risikovurdering og kunnskapsstatus i ett. For å ...
 • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020 : Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett 

  Grefsrud, Ellen Sofie; Karlsen, Ørjan; Svåsand, Terje (Fisken og havet;2020 - 4, Research report, 2020)
  Havforskningsinstituttet har siden 2011 gitt ut en årlig risikorapport for norsk fiskeoppdrett med fokus på miljøeffekter og dyrevelferd. Arbeidet med rapporten har vist at akvakultur har et svært komplekst risikobilde, ...
 • Mot en ny havnæring for tare? : Muligheter og utfordringer for dyrking av alger i Norge 

  Norderhaug, Kjell Magnus; Skjermo, Jorunn; Kolstad, Kari; Broch, Ole Jacob; Ergon, Åshild; Handå, Aleksander; Horn, Svein Jarle; Lock, Erik-Jan; Øverland, Margareth (Fisken og havet;2020 - 5, Research report, 2020)
  Behovet for bærekraftig produksjon av mat fra havet har aktualisert dyrking av tang og tare. Selv om potensialet for dyrking er stort i Norge er produksjonen på prøvestadiet på grunn av utfordringer knyttet til marked, ...
 • Kunnskapstøtte og råd for regulering av fisket etter leppefisk i 2021 

  Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Skiftesvik, Anne Berit; Bjelland, Reidun Marie; Larsen, Torkel (Rapport fra havforskningen;2020 - 51, Research report, 2020)
  Fiskeridirektoratet har i en bestilling datert 07.09.2020 bedt Havforskningsinstituttet (HI) om kunnskapsstøtte for regulering av totaluttak, fartøykvoter, artsbegrensninger i fisket etter leppefisk. Det bes også om ny ...
 • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019 : Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet 

  Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri (Fisken og havet;2020 - 3, Research report, 2020)
  I 2014 ble et nytt nasjonalt overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette overvåkingsprogrammet ...
 • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020 - Sluttrapport til Mattilsynet 

  Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Mohn, Agnes Marie; Karlsen, Ørjan; Lehmann, Gunnar Bekke; Birkeland, Ina Bakke; Stöger, Elisabeth; Lennox, Robert J.; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius (Rapport fra havforskningen;2020 - 46, Research report, 2020)
  Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2020 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive ...
 • Kysttorsk nord for 62-grader nord : Vurdering av status og forslag til forvaltningstiltak og ny gjenoppbyggingsplan 

  Aglen, Asgeir; Nedreaas, Kjell Harald; Knutsen, Jan Atle; Huse, Geir (Fisken og havet;2020 - 2, Research report, 2020)
  Denne rapporten setter søkelys på vurdering av status for kysttorsk nord for 62 o N, bestandsstruktur, overvåkning, gjenoppbyggingsplan og mulige forvaltningstiltak. Rapporten inneholder lite om biologi, alder, vekst og ...
 • Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2019 

  Boitsov, Stepan; Sanden, Monica (Rapport fra havforskningen;2020 - 47, Research report, 2020)
  Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH) i sedimenter fra ti lokaliteter i MAREANO-området. I overflatesedimenter ble det i tillegg målt totalt hydrokarbon innhold (THC), bromerte flammehemmere ...
 • Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet 

  de Jong, Karen; Steen, Henning; Forland, Tonje Nesse; Nyquist, Daniel; Utne-Palm, Anne Christine; Nilssen, Kjell Tormod; Albretsen, Jon; Falkenhaug, Tone; Biuw, Martin; Buhl-Mortensen, Lene; Sivle, Lise Doksæter (Rapport fra havforskningen;2020 - 42, Research report, 2020)
  I denne rapporten er dagens kunnskap om potensielle effekter av vindkraftanlegg på det marine økosystemet oppsummert, med fokus på oppdatert kunnskap siden forrige rapport fra 2008. Potensielle fysiske endringer er beskrevet ...
 • Essay om fiskerier i Porsangerfjorden før og nå - et resultat av møter mellom fjordbrukere og forskere 

  Strand, Hans Kristian; Daleng, Jan; Eliassen, Tore; Follesø, Thor; Gjøsæter, Harald; Hansen, Hans Oliver; Hansen, Thomas; Johansen, Hartvig; Josefsen, Hedly; Larsen, Dagny; Martinsen, Terje; Nedreaas, Kjell Harald; Pedersen, Torstein; Skern-Mauritzen, Mette; Strand, Mette; Søvik, Guldborg; Zimmermann, Fabian (Rapport fra havforskningen;2020 - 41, Research report, 2020)
  Porsangerfjorden gikk fra å være en fiskerik fjord i første halvdelen av 1900-tallet, til en mye mer fiskefattig fjord i den andre halvdelen. Den fiskefattige tilstanden har vedvart fram til i dag. Den invaderende kongekrabben ...
 • Forslag til metode for kartlegging av korall og svamp ved nye akvakulturanlegg - Kunnskapsleveranse til Fiskeridirektoratet 

  Kutti, Tina; Husa, Vivian (Rapport fra havforskningen;2020 - 43, Research report, 2020)
  Denne rapporten er en del-leveranse av bestilling på «Kunnskapsstøtte til forvaltning av svamper og koraller» der Fiskeridirektoratet er oppdragsgiver (Bestilling 18/3675). Rapporten anbefaler prosedyrer for kartlegging ...
 • Undersøkelse av mageinnhold i fiskeyngel og kystnære fiskearter etter utslippet av plastpellets fra M/V Trans Carrier 

  Boitsov, Stepan; Knutsen, Halvor; Simonsen, Jan Henrik; Frantzen, Sylvia (Rapport fra havforskningen;2020 - 45, Research report, 2020)
  Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Kystverket gjennomført en undersøkelse av mageinnhold i fiskeyngel og kystnære fiskearter fra området utpekt som mest påvirket av plastpellets-utslippet fra M/V Trans Carrier ...
 • Knowledge update on macroalgae food and feed safety - based on data generated in the period 2014-2019 by the Institute of Marine Research, Norway 

  Duinker, Arne; Kleppe, Malin; Fjære, Even; Biancarosa, Irene; Heldal, Hilde Elise; Dahl, Lisbeth; Lunestad, Bjørn Tore (Rapport fra havforskningen;2020 - 44, Research report, 2020)
  It has previously been addressed that some species of macroalgae may contain elevated levels of iodine, cadmium and inorganic arsenic. With the increased amount of data in the present report it is now possible to discriminate ...
 • Report on cruises and data stations 2019 

  Gjertsen, Karen E. (Fisken og havet;2020 - 1, Research report, 2020)
  The report gives an overview of cruises in 2019, by the Institute of Marine Research, University of Bergen and Tromsø and Norwegian Polar Institute, Tromsø on board our research vessels and many of the hired commercial ...
 • Kartlegging av fjordøkosystemene i Tana- og Porsangerfjorden - Råd og kunnskapsbidrag fra Havforskningsinstituttet i forbindelse med vurdering av en eventuell åpning av direktefiske etter reker med bunntrål i Tana- og Porsangerfjorden 

  Søvik, Guldborg; Nedreaas, Kjell Harald; Zimmermann, Fabian; Husson, Berengere; Strand, Hans Kristian; Jørgensen, Lis Lindal; Strand, Mette; Thangstad, Trude Hauge; Hansen, Agneta; Båtevik, Thea; Albretsen, Jon; Staby, Arved (Rapport fra havforskningen;2020 - 39, Research report, 2020)
  Porsanger- og Tanafjorden har siden tidlig på 1970-tallet vært stengt for reketråling, men vurderes nå åpnet igjen. I den anledning ba Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet utarbeide en plan for kartlegging av ...
 • Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr - prøver analysert i 2019 for kjemiske forurensende stoffer og mikroorganismer 

  Duinker, Arne; Storesund, Julia Endresen; Lunestad, Bjørn Tore; Sanden, Monica (Rapport fra havforskningen;2020 - 37, Research report, 2020)
  I den mikrobiologiske delen av tilsynsprogrammet for skjell, tok Mattilsynet i 2019 ut i alt 207 prøver fordelt gjennom året. Av disse var 151 blåskjell (Mytilus edulis), 24 kamskjell (Pecten maximus), 19 flatøsters (Ostrea ...
 • Marinbiologisk mangfold i Andfjorden marine verneområde 

  Husa, Vivian; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Kutti, Tina; Buhl-Mortensen, Pål; Søvik, Guldborg; Jensen, Gjertrud; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Skjoldal, Hein Rune (Rapport fra havforskningen;2020 - 30, Research report, 2020)
  Andfjorden marine verneområde er et stort område som strekker seg fra fjord til hav. Området har en variert topografi som gir levested for en stor variasjon av marine arter. Her finnes rekefelt og gyteområder for torsk, ...
 • Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk - Rapport for innsamlede prøver 2019 

  Lundebye, Anne-Katrine; Bakkejord, Jannicke Alling; Nøstbakken, Ole Jakob; Lie, Kai Kristoffer; Sele, Veronika; Ørnsrud, Robin (Rapport fra havforskningen;2020 - 40, Research report, 2020)
  Mattilsynet er oppdragsgiver for dette overvåkningsprogrammet, som har som formål å undersøke innholdet av fremmedstoffer i fôrmidler av fisk, og som gjennomføres ved Havforskningsinstituttet. Overvåkingsprogrammet supplerer ...
 • Håndbok for prøvetaking av nordsjøsild (Clupea harengus) 

  Kvalsund, Merete; Kvamme, Cecilie; Johnsen, Anne-Liv (Rapport fra havforskningen;2020 - 38, Research report, 2020)
  Denne håndboken er ment som hjelp til nye prøvetakere på nordsjøsild. Håndboken henviser til hvor man finner nyttige dokumenter og aktuelle linker som en trenger som tekniker ved Pelagisk fisk, hvordan en nordsjøsildprøve ...
 • Program for overvåking av fiskefôr - Årsrapport for prøver innsamlet i 2019 

  Ørnsrud, Robin; Silva, Marta Sofia; Berntssen, Marc HG; Lundebye, Anne-Katrine; Storesund, Julia Endresen; Lie, Kai Kristoffer; Waagbø, Rune; Sele, Veronika (Rapport fra havforskningen;2020 - 34, Research report, 2020)
  Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for fiskefôr utføres på vegne av Mattilsynet som en del av Norges oppfølging av nasjonalt og europeisk regelverk på dyrefôr. Programmet gjennomføres for å få et situasjonsbilde av ...

View more