Recent Submissions

 • Strandkrabber Carcinus maenas og strandkrabbefiskeri 

  van der Meeren, Gro Ingleid; Zimmermann, Fabian; Utne-Palm, Anne Christine; Wiech, Martin; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Kleiven, Alf Ring; Kleiven, Portia Joy Nillos; Jørgensen, Terje; Marcussen, Johanna Bjånes (Rapport fra havforskningen;2022 - 15, Research report, 2022)
  I Norge er strandkrabber, Carcinus maenas, kjent og for mange, kjær naturlig del av dyrelivet. De opptrer på grunne strender, blir ivrig fanget av barn, men er egentlig undervurdert som produkt. Dette er en art som kanskje ...
 • Gytefeltskartlegging Nordøstarktisk hyse: Toktnummer 2022609 

  Johannesen, Edda; Gabrielsen, Heidi Kathrine; Frøysa, Håvard G; Holm, Else Agnete; Husebø, Åse; Pedersen, Ronald; Petersen, Marianne; Seim, Silje Elisabeth (Toktrapport;2022 - 8, Research report, 2022)
  Gytekartleggingstokt for nordøstarktisk hyse ble gjennomført 8. -19. april 2022 med FF Kristine Bonnevie. Toktet startet i Bodø og ble avsluttet i Tromsø. Toktet dekket det antatte gyteområdet langs Eggakanten mellom ...
 • Alien marine species in Norway - Mapping, monitoring and assessment of vectors for introductions 

  Husa, Vivian; Agnalt, Ann-Lisbeth; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Falkenhaug, Tone; Fossøy, Frode; Forsgren, Elisabet; Grefsrud, Ellen Sofie; Hjelset, Ann Merete; Hanssen, Frank Ole; Husby, Even; Jelmert, Anders; Mortensen, Stein; Olsen, Siri Aaserud; Sandvik, Hanno (Rapport fra havforskningen;2022 - 8, Research report, 2022-04-28)
  Norway has the second longest coastline in the world, and it is challenging to monitor non-indigenous marine species (NIMS) along the entire shore including the Norwegian areas in the Barents Sea and along Svalbard. There ...
 • Metodikk for kartlegging og overvåkning av fremmede marine arter i Norge - Forslag til nasjonalt program 

  Husa, Vivian; Agnalt, Ann-Lisbeth; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Fossøy, Frode; Grefsrud, Ellen Sofie; Hanssen, Frank Ole; Jelmert, Anders; Mortensen, Stein (Rapport fra havforskningen;2022 - 10, Research report, 2022-04-28)
  Norge har i dag overvåkning av enkelte fremmede marine arter og en sporadisk generell kartlegging av forekomsten av slike arter langs deler av kysten. Det er derfor behov for en systematisk plan for kartlegging og overvåkning ...
 • Testing of trawl-acoustic stock estimation of spawning capelin 2022 

  Skaret, Georg; Pena, Hector; Totland, Atle; Tenningen, Maria; Zhang, Guosong (Toktrapport;2022 - 4, Research report, 2022)
  This report describes the fourth in a series of trawl-acoustic monitoring surveys of the spawning stock of capelin during the migration to the coast. The survey is a response to a proposal from the industry to evaluate the ...
 • Råd for tobisfiskeriet i norsk sone for 2022 - Tobistokt i Nordsjøen 27. april-12. mai 2022 

  Johnsen, Espen (Toktrapport;2022 - 6, Research report, 2022)
  Tobistoktet i 2022 viser at rekrutteringen (ettåringer) av havsil (tobis) i sørlige del av norsk sone av Nordsjøen er lavere enn middels, men individvekten for disse ettåringene er høyere enn gjennomsnittet i tidsserien ...
 • Distribution and abundance of Norwegian spring-spawning herring during the spawning season in 2022 

  Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Vatnehol, Sindre; Slotte, Aril (Toktrapport;2022 - 2, Research report, 2022-03-28)
  Toktnummer 2022821 og 2022822
 • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - kunnskapsstatus - Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett 

  Grefsrud, Ellen Sofie; Bjørn, Pål Arne; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Husa, Vivian; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Solberg, Monica Favnebøe; Stien, Lars Helge (Rapport fra havforskningen;2022 - 13, Research report, 2022-05-04)
  Oppdrett i åpne merder gjør at smittestoffer fra oppdrettsanleggene vil kunne drive fra merdene og ut i miljøet. Lakselus som slippes fra hunnlus som sitter på oppdrettsfisk antas, i oppdrettsintensive områder, å være den ...
 • Skreitokt 2021 - Kartlegging av gytebestanden av skrei i 2021 

  Fuglebakk, Edvin; Thorsen, Anders (Toktrapport;2022 - 1, Research report, 2022)
  Toktnummer 2021204
 • Laksvel - Standardisert operasjonell velferdsovervåking for laks i matfiskanlegg 

  Nilsson, Jonatan; Gismervik, Kristine; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Frotjold, Hilde; Nilsen, Kathrine; Wilkinson, Eirik; Klakegg, Barbo; Hauge, Hege Sørvåg; Sæther, Per Anton; Kristiansen, Tore S; Stien, Lars Helge (Rapport fra havforskningen;2022 - 14, Research report, 2022-05-30)
  Selv om oppdrettere og fiskehelsepersonell har undersøkt og dokumentert velferden til laksen har det ikke funnes noen standardisert måte å gjøre dette på. Denne protokollen er laget for å kunne brukes som en felles ...
 • Forsøksfiske med teine etter torsk i Finnmark - For kystfiskefartøy under 15m med sikte på leveringsevne av levende fisk gjennom året 

  Utne-Palm, Anne Christine; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Saltskår, Jostein (Rapport fra havforskningen;2022 - 11, Research report, 2022-05-02)
  Politisk er det stort fokus på å øke utnyttelsen av verdipotensialet i de norske fiskeressursene. Eksportprisen på fersk torsk er under halvparten av prisen på fersk laks. En god del av årsaken til dette ligger i stor ...
 • Survey report: Developing methods for abundance estimation of bluefin tuna in Norwegian waters 

  Pena, Hector; Tenningen, Maria; Zhang, Guosong; Skaret, Georg (Toktrapport;2022 - 5, Research report, 2022)
  The major aim of this survey was to map and quantify distribution, school size and behaviour of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) migrating to and feeding in Norwegian waters.The survey covered the region between ...
 • Forurensning i de norske havområdene - Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2021 

  Frantzen, Sylvia; Boitsov, Stepan; Dehnhard, Nina; Duinker, Arne; Grøsvik, Bjørn Einar; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Hjermann, Dag Øystein; Jensen, Henning; Jensen, Louise Kiel; Leiknes, Øystein; Nilsen, Bente Merete; Routti, Heli Anna Irmeli; Schøyen, Merete; Skjerdal, Hilde Kristin (Rapport fra havforskningen;2022 - 3, Research report, 2022)
  Denne rapporten sammenstiller kunnskap om forurensningstilstanden i forvaltningsplanområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak, med hovedvekt på miljøgifter og radioaktiv forurensning. Rapporten oppsummerer ...
 • Forslag til metode for kartlegging av sårbare arter og naturtyper på grunt vann (0-50 meters dyp) til søknader om akvakultur i sjø - Kunnskapsleveranse til Fiskeridirektoratet 

  Husa, Vivian; Kutti, Tina (Rapport fra havforskningen;2022 - 9, Research report, 2022)
  Denne rapporten er en del-leveranse på bestilling 20/16132 «Kunnskapsstøtte: forslag til metodikk for kartlegging av sårbart naturmangfold». Denne rapporten komplementerer rapporten: Forslag til metode for kartlegging av ...
 • Havbruk til havs – yttergrense for produksjonsområdene 

  Ådlandsvik, Bjørn (Rapport fra havforskningen;2022 - 2, Research report, 2022)
  I forbindelse med havbruk til havs er det viktig å avgrense hvor langt ut produksjonsområdene og dermed trafikklyssystemet skal være gyldig. Områderapporten la vekt på avgrensing langs kysten og yttergrensene på 30 nm ...
 • Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2021 - Screening of Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts for viral infections 

  Madhun, Abdullah Sami; Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune; Kvamme, Bjørn Olav (Rapport fra havforskningen;2022 - 6, Research report, 2022)
  Havforskningsinstituttet har undersøkt utbredelsen av infeksiøs lakseanemi virus (ILAV) og salmonid alfavirus (SAV, PD-virus) infeksjoner i utvandrende vill atlantisk postsmolt fanget i 2020 i tre fjordsystemer lokalisert ...
 • HAVFORSKNINGSINSITUTTETS RÅDGIVNING FOR MENNESKESKAPT STØY I HAVET - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2022 

  Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; de Jong, Karen; Pedersen, Geir; Zhang, Guosong; Kutti, Tina; McQueen, Kate; Wehde, Henning; Grimsbø, Endre (Rapport fra havforskningen;2022 - 1, Research report, 2022)
  Havforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, utbygging og sprenging i sjø, seismiske og ...
 • Rømt og vill fisk i Etneelva 2021 - Resultat frå den nasjonale forskningsplatforma i Etne 

  Andersen, Kaja Christine; Fjeldheim, Per Tommy; Aannø, William Aure; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein (Rapport fra havforskningen;2022 - 5, Research report, 2022)
  I 2021 vart fiskefella i Etneelva satt i drift 9. april og registreringa pågjekk til 18. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i løpet av sesongen pga høg vassføring. I tilsaman 21 driftsdøgn (9% av driftstida) ...
 • The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2021 

  Mortensen, Stein; Skår, Cecilie Kristin; Bøgwald, Mats; Ghebretnsae, Dawit Berhe; Jelmert, Anders (Rapport fra havforskningen;2022 - 7, Research report, 2022)
  The surveillance programme is carried out by the Institute of Marine Research according to a contract with the Norwegian Food Safety Authority. In 2021, samples were collected from one oyster farm, one wild, commercially ...
 • Fangstprøvelotteriet 2020 – erfaringer og resultat 

  Høines, Åge Sigurd; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Otterå, Håkon Magne; Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar (Rapport fra havforskningen;2022 - 4, Research report, 2022)
  Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene. Vi ser likevel et stort forbedringspotensial framover siden ...

View more