Havforskningsinstituttets egg- og larveprogram eksisterte i årene 1986-1991 og det ble publisert 42 rapporter.

Recent Submissions

 • Kartlegging av 0-gruppe fisk utanfor norskekysten i april-mai 1990 [HELP 36] 

  Senneset, Harald; Smedstad, Odd M.; Nedreaas, Kjell Harald (help;1990 nr. 36, Research report, 1990)
  I 1985 starta Havforskningsinstituttet undersøkjingar for om mogeleg å få eit mål på årsklassestyrken av sei allereie på 0-gruppe stadiet. Dei kartlagde årsklassane i 1985 og 1986 byrjar no å gjere seg gjeldande i fisket, ...
 • Loddelarveundersøkelsene 1988 [HELP 21] 

  Fossum, Petter (help;1988 nr. 21, Research report, 1988)
  Loddelarver ble samlet inn i perioden 18-27 juni 1988. Undersøkelsen skulle kartlegge loddelarvefordelingen og gi grunnlagsmateriale til å beregne en loddelarveindeks. I år klarte vi å avgrense utbredelsen i nord og øst ...
 • Spawning areas and spawning period of the North-east Arctic haddock [HELP 25} 

  Solemdal, Per; Knutsen, Tor; Bjørke, Herman (help;1989 nr. 25, Research report, 1989)
  Spawning of North-East Artic haddock occurs on the Norwegian continental slope. The location of the spawning grounds is, however, diffuse. This is mainly due to difficulties in identifying haddock eggs. In this work this ...
 • Factors affecting the vertical distribution of eggs [HELP 34] 

  Sundby, Svein (help;1990 nr. 34, Research report, 1990)
  The spatia1 distribution of eggs and larvae is a function of the properties of the ambient water, i.e. the density, current and turbulent diffusion, and of the physical properties of the eggs, i.e. the buoyancy and ...
 • "Import" av fiskeyngel til norske farvann [HELP 35] 

  Bjørke, Herman; Sætre, Roald (help;1990 nr. 35, Research report, 1990)
  Fordelingen av fiskeyngel i norske farvann om våren og sommeren indikerer sterkt at noe av denne yngelen er "importert" fra gytefelt utenfor det økosystemet som omfatter norskekysten og Barentshavet. Dette gjelder for ...
 • Loddelarveundersøkelsene 1990 [HELP 39] 

  Fossum, Petter; Bekkeplass, Kjell (help;1991 nr. 39, Research report, 1991)
  Det ble samlet inn loddelarver på et tokt med F/F "Eldjarn" i perioden 16-27/6-1990. Loddelarvene var spredd utover en stor del av det sørrøstre Barentshavet i tildels høye tettheter. De høyeste tetthetene som ble funnet ...
 • De tidlige livsstadiene hos fisk i møte med trusselen fra petroleumsvirksomheten. [HELP sluttrapport] 

  Fossum, Petter; Øiestad, Victor (help, Research report, 1992)
  Gjennomføringen av HELP har gitt en betydelig økt innsikt i de tidlige livsstadiene hos en rekke kommersielle fiskeslag i nordlige farvann. Norskarktisk hyse og sei visste en spesielt lite om før start, og en har nå kunnet ...
 • Sildelarveundersøkelsene i 1988 [HELP 32] 

  Bjørke, Herman; Ellertsen, Bjørnar; Fossum, Petter; Sætre, Roald (help, Research report, 1990)
  Denne rapporten gir endel foreløbige resultater fra gytefeltundersøkelsene hos sild i mars-april 1988. Den tar for seg den horisontale og vertikale fordeling av sildelarver i forhold til miljøfaktorene såvel som vekst ...
 • Yngleundersøkelser i juli 1991 utenfor norskekysten. [HELP 42] 

  Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten (help, Research report, 1991)
  Denne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i havområdet mellom Varangerfjorden og Vikna. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. Temperaturen i ...
 • The condition of the herring larvae off Western Norway in the period 1985-87. [HELP 31] 

  Fossum, Petter (help, Research report, 1990)
  A herring larval sampling program has been carried out off Western Norway in the period 1985-1988. This paper deals with results from 1985- 1987. Larval growth and condition have been studied both with living and formaldehyd ...
 • Aktivitetene i 1989 [HELP 30] 

  Havforskningsinstituttet (help, Research report, 1990)
  Help er et fem års forskningsprogram som startet opp i 1986. Bakgrunnen er den økende oljevirksomhet nord for 62°N og dette områdets betydning som gyte- og oppvekstområde for de viktigste fiskebestander. Fiskeegg og ...
 • Tilgjengelighet av seismiske aktiviteter i forhold til sårbare fiskeressurser. [HELP 38] 

  Bjørke, Herman; Dalen, John; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten; Rey, Laura (help, Research report, 1991)
  Rapporten presenterer biologisk informasjon som grunnlag for vurderinger av tilgjengelighet for seismiske aktiviteter til havs i forhold til gyteområder, gyteperioder og driftområder for fiskeegg, larver og yngel. Dette ...
 • Yngleundersøkelser i juni-juli 1990 utenfor kysten av Nord-Norge. [HELP 37] 

  Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten (help, Research report, 1991)
  Denne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i området mellom Vestfjorden og Nordkapp. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. De hydrografiske ...
 • Sildeklekking og næringstilbud utenfor Møre i 1987 - 1990 [HELP 41] 

  Bjørke, Herman; Rey, Laura (help, Research report, 1991)
  Som en del av det 5-årige HELP-prosjektet ble et mindre fartøy leiet i perioden 1986-1990 for å samle sildelarver og plankton på sildas gytefelt på Møre. Det er i dette området en for tiden finner de viktigste gytefeltene ...
 • Vertikalfordeling av fiskeyngel utenfor Nord-Norge i juni-august [HELP 40] 

  Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell (help, Research report, 1991)
  l perioden 1977-91 ble utbredelsen av fiskeyngel langs kysten undersøkt i juni-august med en pelagisk trål i de øvre 50 m. l perioden 1977-81 bie dette gjort med todelte trekk hvorav det ene ble "tatt i overflaten med ...
 • Feeding conditions of Arcto-Norwegian cod larvae compared to the Rothschild-Osborn theory on small-scale turbulence and plankton contact rates. [HELP 29] 

  Sundby, Svein; Fossum, Petter (help, Research report, 1989)
  Data on first feeding Arcto-norwegim cod larvae in Lofoten, northern Norway, sampled during the period 1974 - 1984, are examined to verify the theory on the influence of small-scale turbulence on the contact rate between ...
 • Yngelundersøkelser i juli-august i 1988 og 1989 utenfor norskekysten. [HELP 28] 

  Bjørke, Herman; Ellertsen, Bjørnar; Hansen, Karsten; Bakkeplass, Kjell (help, Research report, 1989)
  Denne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i området mellom Stad og Varangerfjorden. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. De hydrografiske ...
 • Studies on herring larvae off western Norway in 1987 [HELP 22] 

  Sætre, Roald; Bjørke, Herman; Fossum, Petter (help, Research report, 1988)
  This report gives some preliminary results from a study on the spawning grounds of the Norwegian spring-spawning herring in April 1987. It deals with the horizontal and vertical distribution of herring larvae in relation ...
 • Loddelarveundersøkelsene 1989 [HELP 26] 

  Fossum, Petter; Bakkeplass, Kjell (help, Research report, 1989)
  Loddelarver ble samlet inn i perioden 20-30 juni 1989. Loddelarvene var i år spredd ut over en stor del av det sørlige Barentshavet. Den høyeste konsentrasjonen som ble funnet var opp imot 500 pr. kvadratmeter overflate. Store ...

View more