Serien har vært utgitt siden 1958

Recent Submissions

 • Estimering av utkast i norsk kystfiske med garn - 2012-2018 

  Hilde Sofie Fantoft, Berg; Nedreaas, Kjell Harald (Fisken og havet;2021 - 1, Research report, 2021)
  Informasjonen om ikke-omsettelig fangst (utkast) fra Kystreferanseflåten (KRF) blir i denne rapporten benyttet til å oppskalere utkastet til å gjelde hele flåtesegmentet ved bruk av ulike innsats-faktorer. Rapporten ...
 • Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019 : Risikorapport norsk fiskeoppdrett, del 2 

  Grefsrud, Ellen Sofie; Svåsand, Terje; Glover, Kevin; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Stien, Lars Helge (Fisken og havet;2020 - 6, Research report, 2020)
  Havforskningsinstituttet har siden 2011 gitt ut en årlig rapport for risikovurdering av miljøeffekter knyttet til norsk fiskeoppdrett. Frem til 2018 var risikorapporten både risikovurdering og kunnskapsstatus i ett. For å ...
 • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020 : Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett 

  Grefsrud, Ellen Sofie; Karlsen, Ørjan; Svåsand, Terje (Fisken og havet;2020 - 4, Research report, 2020)
  Havforskningsinstituttet har siden 2011 gitt ut en årlig risikorapport for norsk fiskeoppdrett med fokus på miljøeffekter og dyrevelferd. Arbeidet med rapporten har vist at akvakultur har et svært komplekst risikobilde, ...
 • Mot en ny havnæring for tare? : Muligheter og utfordringer for dyrking av alger i Norge 

  Norderhaug, Kjell Magnus; Skjermo, Jorunn; Kolstad, Kari; Broch, Ole Jacob; Ergon, Åshild; Handå, Aleksander; Horn, Svein Jarle; Lock, Erik-Jan; Øverland, Margareth (Fisken og havet;2020 - 5, Research report, 2020)
  Behovet for bærekraftig produksjon av mat fra havet har aktualisert dyrking av tang og tare. Selv om potensialet for dyrking er stort i Norge er produksjonen på prøvestadiet på grunn av utfordringer knyttet til marked, ...
 • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019 : Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet 

  Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri (Fisken og havet;2020 - 3, Research report, 2020)
  I 2014 ble et nytt nasjonalt overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette overvåkingsprogrammet ...
 • Kysttorsk nord for 62-grader nord : Vurdering av status og forslag til forvaltningstiltak og ny gjenoppbyggingsplan 

  Aglen, Asgeir; Nedreaas, Kjell Harald; Knutsen, Jan Atle; Huse, Geir (Fisken og havet;2020 - 2, Research report, 2020)
  Denne rapporten setter søkelys på vurdering av status for kysttorsk nord for 62 o N, bestandsstruktur, overvåkning, gjenoppbyggingsplan og mulige forvaltningstiltak. Rapporten inneholder lite om biologi, alder, vekst og ...
 • Report on cruises and data stations 2019 

  Gjertsen, Karen E. (Fisken og havet;2020 - 1, Research report, 2020)
  The report gives an overview of cruises in 2019, by the Institute of Marine Research, University of Bergen and Tromsø and Norwegian Polar Institute, Tromsø on board our research vessels and many of the hired commercial ...
 • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 - Miljøeffekter av lakseoppdrett 

  Grefsrud, Ellen Sofie; Svåsand, Terje; Glover, Kevin; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Stien, Lars Helge (Fisken og Havet;2019 - 5, Research report, 2019)
  Årets Risikorapport norsk fiskeoppdrett omfatter effekter på vill laksefisk, utslipp fra anlegg, fiske og bruk av leppefisk i lakseoppdrett, samt velferd hos oppdrettsfisk i merd i sjø. Akvakultur har et svært komplekst ...
 • StoX applied to cod and haddock data from the Barents Sea NOR-RUS ecosystem cruise in autumn - Swept area abundance, length and weight at age 2004-2017 

  Johannesen, Edda; Johnsen, Espen; Johansen, Geir Odd; Korsbrekke, Knut (Fisken og Havete;2019 - 6, Research report, 2019)
  North East Arctic cod and haddock are the largest stocks of these species in the world. Data from the Barents Sea NOR-RUS ecosystem cruise (BESS) in autumn is used as input to the assessment of these species. Here, we used ...
 • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

  Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Larsen, Bjørn Florø; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Husebø, Åse; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar (Fisken og Havet;2019 - 4, Research report, 2019)
  Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks, som ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014, har tallfestet innslagene av rømt ...
 • Status for Miljøet i Norskehavet: Rapport fra Overvåkningsgruppen 2019 

  McBride, Margaret; Frantzen, Sylvia; Grøsvik, Bjørn Einar; Frie, Anne Kristine; Johansson, Josefina; Skagseth, Øystein; Kutti, Tina; Jelmert, Anders; Buhl-Mortensen, Lene; Eriksen, Elena; Buhl-Mortensen, Pål; Albretsen, Jon; Huserbråten, Mats; Arneberg, Per; Broms, Cecile Thorsen; van der Meeren, Gro; Nilsen, Bente; Skjerdal, Hilde Kristine; Overvik, Modulf; Langedal, Gjermund; Leiknes, Øystein; Skotte, Gunnar; Olsen, Marianne; Langård, Lise; Mekki, Miriam; Lorentsen, Svein-Håkon; Lusher, Amy; Bråte, Inger Lise N.; Green, Norman (Fisken og Havet;2019 - 2, Research report, 2019)
  Denne rapporten inneholder vurdering av: De viktigste trekkene i status for miljøet i området som dekkes av den norske regjeringens helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet. Det må bemerkes at det er mange typer ...
 • Capelin distribution in winter 2004-2017: spatiotemporal correlation between density estimates from different sampling methods 

  Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Bogstad, Bjarte (Fisken og Havet;2019 - 3, Research report, 2019)
  The winter distribution of Barents Sea capelin is highly dynamic in space and time, as this is the time of year when mature individuals separate from the immatures and start their spawning migration to the Norwegian and ...
 • Status for miljøet i Norskehavet - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2019 

  Arneberg, Per; Frantzen, Sylvia; van der Meeren, Gro Ingleid (Fisken og Havet;2019 - 2, Research report, 2019)
 • Report on cruises and data stations 2018 

  Gjertsen, Karen E. (Fisken og Havet;2019 - 1, Research report, 2019)
  The report gives an overview of cruises in 2018, by the Institute of Marine Research and University of Bergen, on board our research vessels and hired commercial vessels. Each cruise is described by a short description and ...
 • Polarfrontens fysiske beskaffenhet og biologiske implikasjoner – en verdi- og sårbarhetsvurdering av polarfronten i Barentshavet 

  Lien, Vidar Surén (Fisken og Havet;8-2018, Research report, 2018)
  Polarfronten er definert som skillet i Barentshavet mellom relativt varme og salte vannmasser av atlantisk opprinnelse og kaldere og ferskere vannmasser av arktisk opprinnelse. På grunn av de fysiske særtrekkene og ...
 • Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfestasjon hos vill laksefisk langs norskekysten - Sluttrapportering av ordningen med nasjonale laksefjorder 

  Karlsen, Ørjan; Asplin, Lars; Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Serra-Llinares, Rosa Maria; Johnsen, Ingrid Askeland; Nilsen, Rune; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne (Fisken og Havet;2-2018, Research report, 2018)
  I 2007 ble 29 nasjonale laksefjorder opprettet. Disse er ment å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse, inkludert mot oppdrettsvirksomhet i nærliggende fjord og kystområder. En statistisk ...
 • Muligheter og prioriteringer for flerbestandsforvaltning i norske fiskerier 

  Huse, Geir; Skern-Mauritzen, Mette; Bogstad, Bjarte; Sandberg, Per; Ottemo, Trond; Veim, Anne Kjos; Sørdahl, Elisabeth; Bertelsen, Bernt (Fisken og Havet;7-2018, Research report, 2018)
  Denne rapporten svarer opp en henvendelse fra Stortinget som har bedt regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for norsk bestands- og ressursforskning med mål om å utvikle og innføre en modell for flerbestandsforvaltning ...
 • Estimation of acoustic indices with CVs for cod and haddock in the Barents Sea winter survey 1994 – 2017 applying the Sea2Data StoX software. 

  Mehl, Sigbjørn; Aglen, Asgeir; Johnsen, Espen; Skålevik, Åsmund (Fisken og Havet;5-2018, Research report, 2018)
  Sea2Data programmet StoX er brukt til å estimere akustiske indekser med CV for nordøstarktisk torsk og hyse fra vintertoktet i Barentshavet i 1994 til 2017. Indeksene er sammenlignet med indekser tidligere estimert med ...
 • Report on cruises and data stations 2017 

  Gjertsen, Karen E. (Fisken og Havet;4-2018, Research report, 2018)
 • Ressursoversikten 2018 

  Huse, Geir; Bakketeig, Ingunn (Fisken og Havet;6-2018, Research report, 2018)
  Her presenteres Ressursoversikten for 2018 der du kan lese om biologi, fordeling, tilstand og fiskeri for våre kommersielt viktigste bestander samt noen arter som er lite utnyttet. I foregående år var Ressursoversikten en ...

View more