Now showing items 61-80 of 468

  • Fish diversity data from the Barents Sea Ecosystem Survey 2004-2019 

   Johannesen, Edda; Wienerroither, Rupert; Mørk, Herdis Langøy; Husson, Berengere; Holmin, Arne Johannes; Johnsen, Espen; Dolgov, Andrey; Prokhorova, Tatiana (Rapport fra havforskningen;2021 - 15, Research report, 2021)
   Assessing and improving the status of biodiversity are main targets of international agreements such as the Convention on Biological Diversity and the associated Aichi Biodiversity Targets for 2020. Here we present fish ...
  • Rømt og vill fisk i Etneelva 2020 - Resultat frå den nasjonale forskningsplatforma i Etne 

   Andersen-Fjeldheim, Kaja Christine; Andersen-Fjeldheim, Per Tommy; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein (Rapport fra havforskningen;2021 - 12, Research report, 2021)
   I 2020 vart fiskefella i Etneelva satt i drift 14. april og registreringa pågjekk til 13. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i slutten av mai og i starten av november pga høg vassføring, og i tilsaman 7,5 ...
  • Report on cruises and data stations 2020 

   Gjertsen, Karen E. (Rapport fra havforskningen;2021 - 10, Research report, 2021)
   The report gives an overview of cruises in 2020, by the Institute of Marine Research, University of Bergen and Tromsø and Norwegian Polar Institute, Tromsø on board our research vessels and many of the hired commercial ...
  • Abundance indices for norwegian coastal cod north of 62°N 

   Aglen, Asgeir; Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Gjøsæter, Harald; Staby, Arved (Rapport fra havforskningen;2021 - 6, Research report, 2021)
   In connection with the benchmark processes within ICES on Norwegian Coastal Cod north of 62°N during autumn 2020-spring 2021, new abundance index series based on bottom trawl stations and acoustics at the autumn coastal ...
  • Marint vern - Havforskningsinstituttets ekspertvurdering av utfordringer og status for arbeid med marint vern i Norge 

   Jørgensen, Lis Lindal; Moland, Even; Husa, Vivian; Kutti, Tina; Kleiven, Alf Ring; van der Meeren, Gro Ingleid (Rapport fra havforskningen;2021 - 9, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet har satt sammen en ekspertgruppe for å levere en kort oversikt over instituttets utredninger og overvåking av faktiske og potensielle eksempler på marint vern. I denne rapporten tar vi utgangspunkt ...
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Glover, Kevin Alan; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Grøsvik, Bjørn Einar; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje (Rapport fra havforskningen;2021 - 8, Research report, 2021)
   Årets Risikorapport norsk fiskeoppdrett – risikovurdering omfatter effekter på vill laksefisk, utslipp fra anlegg, fiske og bruk av leppefisk i lakseoppdrett, samt velferd hos oppdrettsfisk i settefiskanlegg og merd i sjø.
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus - Kunnskapsstatus effekter av norsk fiskeoppdrett 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Glover, Kevin Alan; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Grøsvik, Bjørn Einar; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje (Rapport fra havforskningen;2021 - 7, Research report, 2021)
  • Estimert dødelighet for utvandrende postsmolt av laks 2012-2020 - Rapport til Mattilsynet OK-program 56827 – Lakselusovervåking 

   Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;2021 - 5, Research report, 2021)
   For å estimere dødeligheten grunnet lakselus sluppet fra oppdrettsanlegg til utvandrende postsmolt av laks fra de lakseførende elvene med gytende biomasse > 10 kg i de 13 ulike produksjonsområdene, er det benyttet en ...
  • Døde og strandete krepsdyr - Nitti tilfeller rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014-2020 

   Søvik, Guldborg; Dalpadado, Padmini; Falkenhaug, Tone; Sævik, Pål Næverlid; Jenssen, Maria; Larsen, Marita; Hannisdal, Rita; Rønning, Jon; Olsen, Siri Aaserud; Samuelsen, Ole Bent; Agnalt, Ann-Lisbeth; Thangstad, Trude Hauge; Danielsen, Hanna Ellerine Helle; Grøsvik, Bjørn Einar; Hatland, Siren; Bruvik, Aina; Tjensvoll, Tore; Couillard, Felicia Dawn; Korneliussen, Patrick-Andre (Rapport fra havforskningen;2021 - 3, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet begynte med en systematisk registrering av innrapporterte funn av strandet krill i 2014. Antall tilfeller var få fra 2014 til 2017, men økte kraftig i 2018 og har siden holdt seg på dette nivået. ...
  • Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2021 

   Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; de Jong, Karen; Kutti, Tina; Zhang, Guosong; Wehde, Henning; Grimsbø, Endre (Rapport fra havforskningen;2021 - 4, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, undersjøiske sprenginger, operasjoner knyttet ...
  • Lokalitetsstruktur i produksjonsområde 4 - Med fokus på forholdene i Nordfjord-Frøysjøen 

   Huserbråten, Mats Brockstedt Olsen; Ådlandsvik, Bjørn; Bergh, Øivind; Johnsen, Ingrid Askeland (Rapport fra havforskningen;2020 - 48, Research report, 2020)
   I en bestilling fra Fiskeridirektoratet (Fdir) bes Havforskningsinstituttet (HI) å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for en vurdering av lokalitetsstrukturen i Nordfjord. I et påfølgende møte mellom Fdir og HI den 16/11-20 ...
  • Vandring hos postsmolt av laks i Boknafjorden 2020 - Status for første året 

   Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune; Mohn, Agnes Marie; Serra Llinares, Rosa Maria (Rapport fra havforskningen;2020 - 49, Research report, 2020)
   For å kartlegge utvandringsperiode og vandring til smolt gjennom Boknafjorden ble laksesmolt fra Dirdalselven (N=48) i Høgsfjorden og Vikadalselven (N=23) i Vindafjord fanget og merket med akustiske merker. Fisken i ...
  • Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk - ROC 

   Sandvik, Anne Dagrun; Myksvoll, Mari Skuggedal (Rapport fra havforskningen;2020 - 55, Research report, 2020)
   Vi har utviklet en metode som oversetter luselarver i vannmassene til lus per fisk i smoltbur. Resultatene presenteres som horisontale kart i tre kategorier og tidsserier. Resultatene fra ROC-metoden kan lettest tolkes som ...
  • Modellering av smittsomme lakseluslarver - bakgrunnsdata for Havforskningsinstituttets modellprodukt til Trafikklyssystemet, 2020 

   Sandvik, Anne Dagrun; Ådlandsvik, Bjørn; Myksvoll, Mari Skuggedal (Rapport fra havforskningen;, Research report, 2020)
   Siden det er vanskelig å få en fullstendig oversikt over luseinfeksjoner på laksefisk langs hele kysten ved hjelp av tradisjonelle feltobservasjoner, har Havforskningsinstituttet utviklet en lakselusmodell som utfyller ...
  • Virtuell postmolt 

   Johnsen, Ingrid Askeland (Rapport fra havforskningen;2020 - 52, Research report, 2020)
   For atlantisk laks (Salmon salar) er utvandinga frå elv til hav som postsmolt ei kritisk fase. Fisken er liten og er difor følsom for påslag av lakselus (Lepeophtheirus salmonis). For å estimere belastninga vill atlantisk ...
  • En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene i 2020 - basert på data fra den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (NALO) 

   Karlsen, Ørjan; Serra Llinares, Rosa Maria; Nilsen, Rune; Harvey, Alison C.; Wennevik, Vidar (Rapport fra havforskningen;2020 - 53, Research report, 2020)
   Lakselus er en ektoparasitt som lever av slim, skinn, muskel og blod til laksefisk. Er antall lakselus høyt vil dette negativt påvirke vill laksefisk. For å estimere smittepresset av lakselus på vill laksefisk undersøkes ...
  • Kartlegging av Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) - Bestandskartlegging Karmøy - Svenskegrensa 2017 - 2019 

   Jelmert, Anders; Espeland, Sigurd Heiberg; Ohldieck, Martin Junker; van Son, Thijs Christiaan; Naustvoll, Lars Johan (Rapport fra havforskningen;2020 - 50, Research report, 2020)
   Med endringer i havmiljøene, vil også dynamikken i marine økosystemer kunne endres og nye arter vil kunne etableres seg i norske farvann slik som stillehavsøsters ( Magallana gigas ). Arten etablerte seg allerede på 1990 ...
  • Krafttak for kysttorsken - Kunnskap for stedstilpasset gjenoppbygging av bestander, naturtyper og økosystem i Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker 

   Moland, Even; Synnes, Ann-Elin; Naustvoll, Lars Johan; Freitas, Carla; Norderhaug, Kjell Magnus; Thormar, Jonas; Biuw, Martin; Jorde, Per Erik; Knutsen, Halvor; Dahle, Geir; Jelmert, Anders; Bosgraaf, Sebastian; Olsen, Esben Moland; Deininger, Anne; Haga, Atle (Rapport fra havforskningen;2021 - 2, Research report, 2021)
   Ytre Oslofjord har en unik kystnatur av svært stor verdi for både fastboende og tilreisende. Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker ligger side om side ytterst i fjorden, og skal sikre naturverdiene for kommende generasjoner. ...
  • Tiltak mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark - Arbeidsrapport 

   Kleiven, Alf Ring; Thorbjørnsen, Susanna Huneide; Aslaksen, Tord (Rapport fra havforskningen;, Research report, 2021)
   Prosjektet «tiltak mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark», finansiert av Handelens Miljøfond, ble startet opp på sensommeren 2019. Det ledes av Havforskningsinstituttet og Green Bay AS er samarbeidspartner. Prosjektet er ...
  • Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur - Oppdatering september 2020 

   Albretsen, Jon; Asplin, Lars (Rapport fra havforskningen;2020 - 56, Research report, 2020)