Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohannessen, Arne
dc.date.accessioned2016-06-27T12:51:56Z
dc.date.available2016-06-27T12:51:56Z
dc.date.issued1975
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394233
dc.description.abstractTo ektoparasittiske copepoder, tilhørende fam. Caligidae, ble registrert på vill og oppdrettslaks. Disse var Lepeophtheirus salmonis Krøyer, 1838 og Caligus elongatus Nordmann, 1832. Bare L. salmonis ble valgt som objekt for undersøkelsen. Undersøkelsen hadde som mål å bidra til økt kunnskap om generell biologi hos lakselus, Lepeophtheirus salmonis Krøyer, 1838 og til bedre forståelse av forholdet mellom vert og parasitt, for å forstå de mekanismer som forårsaker infeksjon av L. salmonis på laks, Salmo salar L. Innsamling av ektoparasitter på laks ble foretatt a) fra en bestand av oppdrettslaks i MOWI's anlegg Veløy på Sotra i perioden august 1973 - april 1974, b) fra kommersielle laksefangster tatt med drivgarn og kilenot utenfor Sotra, Hordaland, sommeren 1973. Akvarie- og laboratorieforsøk ble utført ved Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt i perioden juni 1973 - januar 1974. Morfologi av første og andre nauplius -stadium av L. salmonis ble beskrevet og kroppsdimensjoner gitt for copepodit-stadiet. Generell atferd ble studert hos de frittlevende larvestadiene. De to nauplius-stadiene og første del av copepodit-stadiet lever planktonisk. Etter en tid fester copepodit-larven seg til en vert og begynner sitt parasittiske levevis. Copepoditter av L. salmonis tålte store ternperaturfluktuasjoner og var i live opptil 30 døgn. Tid for embryonalutvikling og utviklingstid for de frittlevende larvestadiene avtok med økende temperatur. Ved 19°C ble de første copepodittene observert 33 timer etter klekking. Total utviklingstid fra copepodit til adult var mindre enn fire uker i juni mined ved en gjennomsnittstemperatur på ca. 11 °C. Chalimus-stadiene ble behandlet som to "stadier", chalimus A og B, med totallengde som primær diskriminant mellom stadiene. Totallengde ble gitt for alle stadienes vedkommende. Hunnene var større enn hannene i alle postchalimus-stadiene. Den største lengdeøkningen fant sted hos hunner fra det siste preadulte stadiet (P Il) til adult. Dette skyldtes hovedsakelig økning i lengde av genitalkomplekset fra umoden til kjønnsmoden tilstand. Korrelasjonen mellom lengde av cephalothorax og totallengde var meget god hos postchalimus-hanner (r = 0,99) og preadulte hunner (r = 0,98) og noe dårligere for adulte hunner, men signifikant forskjellig fra null på 1%-nivå (r = 0,86). Variasjoner i lengde av cephalothorax hos adulte L. salmonis ble undersøkt i tiden august 1973 - april 1974 og diskutert i relasjon til temperatur. Adulte L. salmonis fra vill laks var større enn tilsvarende individer fra MOWI-laks. Fekunditeten av L. salmonis var også høgere hos individer som vokste opp på vill laks enn de som hadde MOWI-laks som vert. L. salmonis viste tilnærmet lik kjønnsfordeling på MOWI-laks mens det forekom overvekt av adute hunner på vill laks. Infeksjonsgrad og -intensitet av L. salmonis på MOWI-laks ble undersøkt. Infeksjon foregikk mer eller mindre kontinuerlig gjennom hele undersøkelsesperioden og både infeksjonsgrad og -intensitet viste en økende tendens. Kjønnsmodne MOWI-laks (førstegangsgytere) var sterkere infisert av L. salmonis enn tilsvarende umodne laks som tilhørte samme bestand. L. salmonis viste et overspredt fordelingsmønster (varians > midlere antall parasitter pr. laks) i vertspopulasjonen av både MOWI-laks og vill laks. Frekvensfordelingen av antall L. salmonis pr. laks i vertspopulasjonen av vill laks ble beregnet og negativ binomialfordeling tilpasset.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[Arne Johannessen)nb_NO
dc.titleLakselus, Lepeophtheirus salmonis Krøyer (Copepoda caligidae). Frittlevende larvestadier, vekst og infeksjon på laks (Salmo salar L.) fra oppdrettsanlegg og kommersielle fangster i vestnorske farvann 1973-1974nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Aquaculture: 922nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Fish health: 923nb_NO
dc.source.pagenumber114 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel