Show simple item record

dc.contributor.authorHusa, Vivian
dc.contributor.authorKutti, Tina
dc.contributor.authorGrefsrud, Ellen Sofie
dc.contributor.authorFosså, Jan Helge
dc.date.accessioned2016-01-26T10:21:40Z
dc.date.available2016-01-26T10:21:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1893-4536
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2374863
dc.descriptionOppdatert kunnskap om det foreslåtte verneområdet i Korsfjorden, Hordalandnb_NO
dc.description.abstractMarin flora og fauna i Korsfjorden er av Norges mest undersøkte på grunn av sin nærhet til blant annet Universitetet i Bergen. Siden 1955 har det foregått mange undersøkelser i Korsfjorden. Flere arter er kun kjent fra dette området i Norge, og mange arter har sin typelokalitet her. Typelokaliteter regnes som viktige rent vitenskapelig. Et område som er så godt undersøkt, representerer et unikt historisk materiale som kan gi grunnlag for nye undersøkelser for å studere eventuelle effekter av storskala endringer i økosystemet, for eksempel klimaendringer. Et 2-dagerstokt med FF Hans Brattström ble utført i mai 2015 til utvalgte lokaliteter i det planlagte marine verneområdet Korsfjorden. I tillegg er instituttets videofilmer i 2013–14 analysert for megafauna på dypt vann i Korsfjorden, Langenuen og ytre Hardangerfjorden. En rekke gruntvannslokaliteter ble besøkt, og en kombinasjon av skrape og videokamera ble brukt for å innhente ny informasjon. Lokaliteter med kalkalgeforekomster, skjellsand, hardbunn, stortareskog og sukkertare ble undersøkt. Naturtypene løstliggende kalkalger, stortareskog, svamp og korallrev blir nærmere beskrevet i denne rapporten. Kalkalgebunn, stortareskog og korallrev er på den norske rødlisten for naturtyper 2011. Denne undersøkelsen bidrar dermed til økt kunnskap om disse hensynskrevende habitatene. Et relativt stort område med løstliggende kalkalger i Skårsundet ble kartlagt, og det ble samlet inn prøver. Forekomsten av andre alger i denne naturtypen er beskrevet. Stortareskogen er en meget artsrik og viktig naturtype i Korsfjorden. Det er gjort mange tidligere undersøkelser i området, og toktet i mai bekreftet at tareskogen er i fin form. Tareskogens betydning for fisk og mange andre dyr er kort beskrevet. Svampsamfunnet på bratte fjellsider i de undersøkte fjordene domineres av slektene Geodia og Phakellia. For første gang blir tetthetsverdier for stor svamp i fjorder på Vestlandet presentert. Korallrev i fjordavsnittet er beskrevet, inkludert de verneverdige korallforekomstene ved Straumsneset og Nakken i Langenuen. Det finnes få undersøkelser av svamp og korall i fjordene på Vestlandet, så det er vanskelig å vurdere om tetthetene av svamp som er funnet i denne undersøkelsen, er høye eller lave. Men faunaen av svamp, koraller og andre megabentos som er beskrevet i rapporten, må kunne sies å være typisk for et friskt fjordsystem med god vannutskiftning på Vestlandet.nb_NO
dc.description.abstractThe Korsfjorden, a typical open and deep fjord on the west coast, is included in the national plan for marine protected areas in Norway. The flora and fauna of the fjord is one of best known in the country due to extensive studies carried out since 1955 by scientists from the University of Bergen. A number of species are exclusively known from this fjord in Norway and it is also the type locality for many other. Type localities are very important from a scientifically point of view. The well-studied Korsfjorden provides a unique and important historical reference for the evaluation of potential future changes as a response to, e.g. climate change. In May 2015, a two-day cruise with FF Hans Brattström was carried out to sample selected sites in Korsfjorden. In addition, video footages taken by IMR in 2013–14 were analyzed for megabenthos in deep water in Korsfjorden, Langenuen and outer Hardangerfjorden. Several shallow sites were sampled with dredge and video camera. Localities with coralline alga, shell sand, rocky bottom, kelp bed of Laminaria hyperborea and Saccharina latissima were studied. Maerl beds, Laminara bed, sponges and coral reefs (Lophelia pertusa) and their ecological attributes are briefly described in the report. Mearl beds, Laminaria beds and coral reefs are listed in the Norwegian red list for habitats 2011. Thus the present report contributes to deepen our knowledge of these habitats that are in need of special consideration. A relatively large area with mearl in Skårsundet was mapped and samples for associated flora were taken. Laminara beds are sites of high diversity in Korsfjorden. Earlier studies of the kelp in this fjord and present results confirm the existence of a healthy kelp ecosystem. The importance of kelp for fish and associated fauna is described briefly. Sponge assemblages on the steep walls of the investigated fjords are dominated by the genera Geodia and Phakellia. The density of large sponges in fjords in west Norway is estimated for the first time. The occurrence of coral reefs is described, including Straumsneset and Nakken reefs. These two reefs have been suggested as protected areas by the fisheries athorities. Because little is known about the distribution and density of sponges and corals in west coast fjords, it is not possible to determine whether sponge abundances reported here are high or low. However, sponges, corals and other megabenthic species reported in this study may be considered as typical for a healthy fjord ecosystem with a high degree of water exchange with other fjords and the outer coast.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHavforskningsinstituttetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Havforskningen;24-2015
dc.subjectprotected areasnb_NO
dc.subjectverneområdernb_NO
dc.titleKandidatområder for marint vern i Hordalandnb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Marine biology: 497nb_NO
dc.source.pagenumber53 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record