Show simple item record

dc.contributor.authorSkaala, Øystein
dc.contributor.authorBorgstrøm, Reidar
dc.contributor.authorFjellheim, A.
dc.contributor.authorFossheim, T.
dc.date.accessioned2007-08-07T12:46:00Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/112623
dc.description.abstractThe project is a collaboration between the Institute of Marine Research, the Environmental programme under the Norwegian Electricity Directorate, the Directorate for Nature Management, the Fisheries Directorate, the County Governor of Hordaland and the River Guddal land owners. The aim of the project was to establish a permanent downstream trap for anadromous fish in River Guddal, draining into the Hardangerfjord. The trap facilitates research on environmental aspects of fis11 fanning in a fjord with high abundance of fish fanris. The trap also facilitates precise estimates of smolt production in the river, and sea survival of specific smolt cohorts. The trap was built during the winter 2000, and recording of downstream movement was initiated in early May the same year. The planned habitat improvents in the river, and the difficulties of assessing fish production in this type of river by electrofishing, due to very low catchability, was an important reason to construct the downstream trap. There is little precise information about the condition of the stocks of sea trout and salmon in the Hardangerfjord region. There are indications that most of the anadromous stocks in the region are severly depressed, and salmon louse (Lepeohtheirus salr?zorzis) are suspected to be a major mortality factor. However, until now it has been difficult to estimate smolt production, the sea mortality of specific smolt year classes with any precision, and to relate this to the conditions in the sea. The report describes the construction of the downstream trap, some of the results from the first year of operation as well as some baseline biological studies. NORSK SAMMENDRAG: Prosjektet er eit samarbeid mellom Havforskingsinstituttet, NVE Miljøprogrammet, Direktoratet for naturforvalting, Fiskeridirektoratet, Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland og Guddalsdalen elveeigarlag. Målet var å etablera ei permanent utvandringsfelle for anadrom fisk i Guddalselva som renn ut i midtre del av Hardangerfjorden, Kvinnherad kommune, Hordaland. Anlegget var sett i drift mai 2000. Anlegget gir moglegheit for studiar av miljøeffektar av havbruk i ein oppdrettsintensiv fjord. Fella gir grunnlag for presise registreringa av smoltproduksjonen i elva, sjøoverleving på spesifikke smoltårsklassar, og mengda av rømt fisk. Anlegget var bygd vinteren 2000, og registreringa av smoltutvandringa tok til i byrjinga av mai same år. NVE sitt vedtak om biotopforbetrande tiltak i delar av elvelaupet som tidlegare har blitt kanalisert, for å restaurera elva sin eigenproduksjon av anadrom fisk, og vanskane med å estimera fiskeproduksjonen i elva ved elektrofiske på grunn av låg fangbarheit, var medverkande til at prosjektet vart gjennomført. Det fins lite systematiske observasjonar av sjøaurebestandane i denne regionen, nok0 som aktualiserte prosjektet for Direktoratet for naturforvalting, Fylkesmannen i Hordaland, Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet har forvaltingsansvar for havbruksnæringa, og lakselus frå oppdrett er ein potensielt viktig mortalitetsfaktor på vill anadrom fisk. Likevel kjenner ein ikkje parasitten si tyding som bestandsregulerande faktor på gninn av manglande data på årsklassestyrke av smolt og storleiken på gytebestandar. Overlevinga i sjøfasen på definerte smoltårsklassar sett i samanheng med lusesituasjonen i regionen vil gje informasjon om lakselusa sin effekt på bestandsnivå. Gjennomføring av ulike forskingsprosjekt knyta til rømming og populasjonsgenetikk, og behovet for eigna feltlokalitetar, låg til grunn for Havforskingsinstituttet sitt initiativ for å etablera anlegget. Anlegget har fungert godt, og ein trur at rundt 95 % av utvandrande smolt vert fanga opp. Gjennomføring av prosjektet, erfaringane første driftsår og nokre biologiske forundersøkingar er omtala i rapporten.en
dc.format.extent1656545 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseries2002-09en
dc.titleEvaluering av effekten på fiskeproduksjonen i Guddalselva, Kvinnherad (Hordaland)en
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record