Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVang, Birthe
dc.contributor.authorLian, Kjersti
dc.contributor.authorBerntssen, Marc HG
dc.contributor.authorØrnsrud, Robin
dc.contributor.authorSele, Veronika
dc.contributor.authorSolstad, Runar Gjerp
dc.contributor.authorPleym, Ingelinn Eskildsen
dc.contributor.authorSvorken, Marianne
dc.contributor.authorSteinsholm, Silje
dc.contributor.authorAas, Turid Synnøve
dc.contributor.authorKokkali, Marialena
dc.contributor.authorCarvajal, Ana Karina
dc.contributor.authorDragøy, Ragnhild
dc.date.accessioned2021-09-29T08:52:44Z
dc.date.available2021-09-29T08:52:44Z
dc.date.created2021-09-09T13:53:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8296-692-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785934
dc.description.abstractRegjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksjon og økt utnyttelse av råstoff. Det er en økonomisk, etisk og miljømessig gevinst i å utnytte de marine ressursene i havet bedre, og det skal settes som mål at mest mulig av råstoffet skal følge "mat først"-prinsippet, og deretter brukes til høyest mulig verdi, f.eks. til fôr – både produksjons- og kjæledyrfôr. Denne rapporten er utarbeidet av Nofima i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norges sjømatråd og SINTEF Ocean, med innspill fra næringsaktører, etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Oppgaven fra NFD var å identifisere hvilke hinder næringsaktørene opplever knyttet til utnyttelse av restråstoff, biprodukter og nye arter som kan redusere verdiskapingen i sjømatnæringen. Rapporten gir en oversikt over gjeldende regelverk for bruk av nye arter, restråstoff og biprodukter til humant konsum, fôr etc., markeds- og regulatoriske hindre som kan begrense næringsutviklingen, eksempler på sertifiserings- og merkeordninger, samt grenseverdier for fremmedstoffer i fôr, fôrprodukter og matprodukter.
dc.description.abstractThe Norwegian Government has stated that strategic efforts will be made for increased value creation in the seafood industry. A contribution towards this is developments in the circular bioeconomy and the introduction of a more sustainable production and increased utilization of raw materials. This report has been prepared by Nofima in collaboration with the Institute of Marine Research, the Norwegian Seafood council and SINTEF Ocean, with input from business actors, in response to an assignment from the Ministry of Trade, Industry and fishery (NFD). The task from NFD was to identify the obstacles that the industry experience related to the utilization of residual raw materials, by-products and new species that can reduce value creation in the seafood industry. The report provides an overview of current regulations for the use of residual raw materials and by-products for human consumption, feed, market, and regulatory barriers that may limit business development, examples of certification and labeling schemes, limit values for contaminants in feed, food- and feed products.
dc.language.isomis
dc.publisherNofima AS
dc.relation.ispartofNofima rapportserie
dc.relation.ispartofseriesNofima rapportserie
dc.titleUtfordringer som hindrer økt utnyttelse av marine restråstoff og marine arter
dc.title.alternativeChallenges that prevent an increased utilization of marine residual raw materials and marine species in Norway
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber53
dc.source.issue29/2021
dc.identifier.cristin1932854
dc.relation.projectNofima AS: 10866
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel