Show simple item record

dc.contributor.authorNaustvoll, Lars Johan
dc.contributor.authorNorli, Marit
dc.contributor.authorSelvik, John Rune
dc.contributor.authorWalday, Mats Gunnar
dc.date.accessioned2016-06-08T09:45:51Z
dc.date.accessioned2016-08-09T11:46:41Z
dc.date.available2016-06-08T09:45:51Z
dc.date.available2016-08-09T11:46:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 104 p. Norsk institutt for vannforskning, 2016
dc.identifier.isbn978-82-577-6726-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398471
dc.description-
dc.description.abstractOvervåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2014 samt undersøkelser og resultater for planteplankton, hydrofysiske og hydrokjemiske forhold i 2015. Jordbruk er største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Industri-utslippene synes å ha gått ned de senere år. Befolkningen er en vesentlig større nitrogenkilde enn industrien. Utslipp fra befolkning synes å ha hatt en liten økning. Det er en signifikant økning i tilførslene av totalnitrogen fra Glomma, Drammenselva og Numedalslågen. Drammenselva og Numedalslågen har en statistisk signifikant økende tilførsel av totalfosfor. Det fant ikke sted noen større utskiftninger av bunnvannet i sidefjordene i løpet av vinter og vår 2015. I sidefjordene med grunne terskler eller flere bassenger (Iddefjorden, Frierfjorden) har det ikke vært utskiftning av bunnvannet siden vinteren 2010. I 2015 var planteplanktonbiomassen moderat, med lavere tettheter i sommerperioden 2015 enn foregående år. I 2015 fant det sted en stor oppblomstring sentralt i Oslofjorden fra Drøbak og ut til Missingen, mens det i sidefjordene kun var moderate mengder. Konsentrasjon av nitrogen var omtrent som tidligere år for vinterperioden, med enkelte unntak. I forbindelse med perioder med avrenning og reduserte saltholdigheter i overflaten på sommeren i indre Hvaler og høsten i de indre deler av Oslofjorden ble det registrert kortere perioder med økning i nitrogen- og silikatkonsentrasjonen ved flere stasjoner. Perioden med tilførselen av næringssalter resulterte i gode vekstbetingelser for planteplankton i kortere perioder. I sommerperioden 2015 ble det registret færre perioder med avrenning enn i de foregående årene.
dc.description.abstractWater column monitoring in the outer Oslo Fjord is performed to obtain information about the environmental condition and inputs to the area, focusing on nutrients (eutrophication). The report describes inputs to the fjord in 2014 and results from the monitoring regarding phytoplankton, hydro-physical and hydro-chemical conditions in 2015.
dc.language.isonob
dc.titleOvervåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2015. Fagrapport.
dc.title.alternativeMonitoring of the outer Oslo fjord - inputs and surveys in the watermasses in 2015. Technical report
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-06-08T09:45:50Z
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400
dc.identifier.cristin1360247
dc.subject.keywordEutrofi / Eutrophication
dc.subject.keywordMarin / Marine
dc.subject.keywordOvervåking / Monitoring
dc.subject.keywordVannmasser / Water-masses


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record