Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, Hege
dc.contributor.authorNorderhaug, Kjell Magnus
dc.contributor.authorChristie, Hartvig C
dc.contributor.authorMoy, Frithjof Emil
dc.contributor.authorHjermann, Dag Øystein
dc.contributor.authorVedal, Jens
dc.contributor.authorLedang, Anna Birgitta
dc.contributor.authorGitmark, Janne Kim
dc.contributor.authorWalday, Mats
dc.date.accessioned2015-05-18T13:06:51Z
dc.date.accessioned2016-08-09T11:25:40Z
dc.date.available2015-05-18T13:06:51Z
dc.date.available2016-08-09T11:25:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 48 p. Norsk institutt for vannforskning, 2014
dc.identifier.isbn978-82-577-6472-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398435
dc.description-
dc.description.abstractNorsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført prosjektet «Tallknusing av sukkertare-data», på oppdrag fra Miljødirektoratet. Gjennom prosjektet har tilgjengelige data som kan forklare bortfall av sukkertare Saccharina latissima blitt statistisk analysert. Dataserier som er sammenstilt inkluderer datasett fra overvåking (KYS, KYO, ØKOKYST, IO og YO) og forskning (Sukkertareprosjektet og SaccRef) på sukkertare, samt relevante datasett om dens antatte påvirkningsfaktorer (RID, NVE, eKlima, Havforskningsinstituttets hydrografiske målestasjoner, fiskeridata, NAO, samt geofysiske GIS-lag). Analyser viser en generell nedgang i tilstanden av sukkertare på Sør-Vestlandet og Vestlandet, mens Skagerrak i tillegg har opplevd en markant nedgang i indre kystområder med påfølgende oppgang i løpet av 2000-tallet. De viktigste variablene som påvirket sukkertare i denne analysen er flere faktorer som har tilknytning til klimaendringer, tilførsler av næringssalter og partikler og det er sannsynlig at flere faktorer virker sammen. Forekomst av torsk hadde ingen målbar effekt for tilstanden av sukkertare. Selv om forklaringsgraden i analysene var lav var resultatene noenlunde konsistente og gjenspeiler et sett av flere faktorer som kan settes i sammenheng med klimaendringer og næringssalter som de viktigste påvirkningsfaktorene. I rapporten blir det pekt på mulige justeringer i den videre overvåkingen av de store sukkertareforekomstene, og det gis forslag på undersøkelser som kan gjennomføres for å avdekke årsakssammenhenger mellom ulike påvirkningsfaktorer og nedgang i sukkertare i de ulike regionene på Sør- og Vestlandet.
dc.description.abstractNorwegian Institute for Water Research (NIVA) and the Institute of Marine Research (IMR) has implemented this project, commissioned by the Norwegian Environment Agency. Through this project, available data that could explain the loss of sugar kelp Saccharina latissima have been statistically analyzed. Data series compiled includes data from monitoring surveys (KYS, KYO, ØKOKYST, IO and YO) and research (“Sukkertarprosjektet” and “SaccRef”), as well as relevant data-series on impact factors (RID, NVE, eKlima, IMR hydrographic measuring stations, fisheries data, NAO and geophysical GIS layers). This survey was carried out to identify causes of loss of sugar kelp. Analyses of available long-term data show a decline in the condition of sugar kelp in the three areas Skagerrak, the southwestern and the west coast. In Skagerrak there was a marked decrease with subsequent increase during the 2000s. Corresponding data from southwestern and western Norway were not available. The results show that the most important variables that affected sugar in this analysis are several factors that relate to climate change and inputs of nutrients and since analysis has not pointed to a single factor it is likely that several factors work together.
dc.language.isonob
dc.titleTallknusing av sukkertaredata
dc.title.alternativeFactors affecting the quality and distribution of the kelp Saccharina lattissima in Norway
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-05-18T13:06:51Z
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400
dc.identifier.cristin1243114
dc.subject.keywordKyst økosystemer / Coastal ecosystems
dc.subject.keywordOvervåking / Monitoring
dc.subject.keywordPåvirkningsfaktorer / Impact factors
dc.subject.keywordSukkertare / Saccharina latissima


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record