Show simple item record

dc.contributor.authorWalday, Mats Gunnar
dc.contributor.authorGitmark, Janne Kim
dc.contributor.authorNaustvoll, Lars Johan
dc.contributor.authorSelvik, John Rune
dc.date.accessioned2018-01-11T14:41:50Z
dc.date.available2018-01-11T14:41:50Z
dc.date.created2017-08-09T10:21:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-577-6904-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477066
dc.description.abstractRapporten beskriver tilførsler av nitrogen og fosfor i 2015 og resultater i 2016 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt organismer på hardbunn. Jordbruk var største enkeltkilde for menneskeskapt fosfor og nitrogen. Industriutslippene har vært nedadgående for både fosfor og nitrogen i senere år. Befolkning er en vesentlig større nitrogenkilde enn industri og viser en økning siste to år. Det er signifikant økning i tilførslene av nitrogen fra Glomma, Drammenselva og Numedalslågen. I Drammenselva og Numedalslågen også for fosfor. Glomma har de klart største tilførslene av både fosfor og nitrogen. Bunnvannet er ikke skiftet ut i sidefjordene til Oslofjorden siden vinteren 2010. Det var en moderat vannutskiftning i Iddefjorden i november 2016. Mange stasjoner hadde lik samlet tilstand i vannmassene i 2016 og 2015. For de enkelte parametere var total-fosfor generelt bedret ved en rekke stasjoner, bortsett fra på OF-2 og OF-4. Sandefjordsfjorden hadde redusert sin tilstand grunnet nitrat og oksygen., mens stasjonene i indre Hvaler viste en forbedring ift. nitrat. Sett under ett var 2016, som 2015, dominert av fureflagellater i planteplanktonet. I Hvaler har man tidligere observert markant sommeroppblomstring av kiselalger, dette var ikke tilfelle i 2016. På hardbunn var det høy forekomst av kiselalger/blågrønnalger og mye tarmgrønske i fjæresonen på stasjon G9 ved Sandefjord, G10 ved Stavern og G21 ved Hvaler. Dette er en indikasjon på næringssaltpåvirkning, men det ble ikke funnet sammenhenger mellom artssammensetningen på stasjonene og næringssalter målt i vannmassene. Registrering av nedre voksegrense hos makroalger ga «god» økologisk tilstand på seks stasjoner, «moderat» økologisk tilstand på fem stasjoner og «dårlig» økologisk tilstand på stasjon Bevøya ved Son.
dc.description.abstractMonitoring of the outer Oslofjord. Investigations in 2016.
dc.language.isonob
dc.publisherNorsk institutt for vannforskning
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport
dc.subjectMarin
dc.subjectMarine
dc.subjectEutrofi
dc.subjectEutrophication
dc.subjectOvervåking
dc.subjectMonitoring
dc.subjectMiljøtilstand
dc.subjectEnvironmental status
dc.titleOvervåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2016.
dc.title.alternativeMonitoring of the outer Oslofjord. Investigations in 2016.
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400
dc.source.pagenumber51
dc.source.issue7169
dc.identifier.cristin1485090
cristin.unitcode7431,22,0,0
cristin.unitnamePlankton
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record