• Dynamics of phytoplankton species composition, biomass and nutrients in the North Atlantic during spring and summer - A trans-Atlantic study 

   Naustvoll, Lars Johan; Melle, Webjørn Raunsgård; Klevjer, Thor A.; Drinkwater, Kenneth F.; Strand, Espen; Knutsen, Tor (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   During a return trip in May–June 2013 from Bergen, Norway, to Nuuk, Greenland, on the Institute of Marine Research's R/V “G. O. Sars”, four ocean basins, the Norwegian, Iceland, Irminger and Labrador seas, were surveyed ...
  • Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0). 

   Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas; Buhl-Mortensen, Pål; Elvenes, Sigrid; Naustvoll, Lars Johan; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Rinde, Eli; Bryn, Anders (Research report, 2019)
   Formålet med veilederen Veilederens hovedformål er å bidra til at resultatene av praktisk kartlegging i sjø i henhold til NiNs type og beskrivelsessystem blir så gode som mulig og sammenlignbare på tvers av kartleggere. ...
  • Framtidsrettet matproduksjon i kyst og fjord – En vurdering av muligheter for økt sjømatproduksjon i Norge 

   Torrissen, Ole; Norberg, Birgitta; Kiron, Viswanath; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind; Naustvoll, Lars Johan; Svåsand, Terje (Rapport fra havforskningen;23-2018, Research report, 2018)
   Utredningen ”Framtidsrettet matproduksjon i kyst og fjord” er en del av en kyst-akvakultur-satsing ved Havforskningsinstituttet og har som mål å svare på ”Hvordan skal vi legge til rette for økt, bærekraftig verdiskaping ...
  • Harmful algal blooms and their effects in coastal seas of Northern Europe 

   Karlson, Bengt; Andersen, Per; Arneborg, Lars; Cembella, Allan; Eikrem, Wenche; John, Uwe; West, Jennifer Joy; Klemm, Kerstin; Kobos, Justyna; Lehtinen, Sirpa; Lundholm, Nina; Mazur-Marzec, Hanna; Naustvoll, Lars Johan; Poelman, Marnix; Provoost, Pieter; De Rijcke, Maarten; Suikkanan, Sanna (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Harmful algal blooms (HAB) are recurrent phenomena in northern Europe along the coasts of the Baltic Sea, Kattegat-Skagerrak, eastern North Sea, Norwegian Sea and the Barents Sea. These HABs have caused occasional massive ...
  • Kartlegging av Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) - Bestandskartlegging Karmøy - Svenskegrensa 2017 - 2019 

   Jelmert, Anders; Espeland, Sigurd Heiberg; Ohldieck, Martin Junker; van Son, Thijs Christiaan; Naustvoll, Lars Johan (Rapport fra havforskningen;2020 - 50, Research report, 2020)
   Med endringer i havmiljøene, vil også dynamikken i marine økosystemer kunne endres og nye arter vil kunne etableres seg i norske farvann slik som stillehavsøsters ( Magallana gigas ). Arten etablerte seg allerede på 1990 ...
  • Krafttak for kysttorsken - Kunnskap for stedstilpasset gjenoppbygging av bestander, naturtyper og økosystem i Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker 

   Moland, Even; Synnes, Ann-Elin; Naustvoll, Lars Johan; Freitas, Carla; Norderhaug, Kjell Magnus; Thormar, Jonas; Biuw, Martin; Jorde, Per Erik; Knutsen, Halvor; Dahle, Geir; Jelmert, Anders; Bosgraaf, Sebastian; Olsen, Esben Moland; Deininger, Anne; Haga, Atle (Rapport fra havforskningen;2021 - 2, Research report, 2021)
   Ytre Oslofjord har en unik kystnatur av svært stor verdi for både fastboende og tilreisende. Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker ligger side om side ytterst i fjorden, og skal sikre naturverdiene for kommende generasjoner. ...
  • Marin plast i Skagerrak - Kartlegging og spredningsmodellering 

   Albretsen, Jon; Huserbråten, Mats Brockstedt Olsen; Lyngvær Mathisen, Hege; Naustvoll, Lars Johan (Rapport fra havforskningen;38-2018, Research report, 2018)
  • Miljøpåvirkning fra dyrking av makroalger — Risikovurdering for norske farvann 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Hansen, Pia Kupka; Fredriksen, Stein; Grøsvik, Bjørn Einar; Naustvoll, Lars Johan; Steen, Henning; Moy, Frithjof Emil (Rapport fra havforskningen;2021 - 24, Research report, 2021)
   Det er økende interesse for makroalgedyrking, og miljøforholdene langs norskekysten er godt egnet for denne type akvakultivering. Denne rapporten beskriver et faggrunnlag for forvaltning av tillatelser for makroalgekultivering ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2014 

   Walday, Mats; Beylich, Bjørnar; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;6823-2015, Research report, 2015-05-13)
   Rapporten beskriver tilførsler i 2013 og resultater i 2014 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi i vannmassene samt forhold i strandsonen og på bløtbunn. Jordbruk er største kilde for tilførsler av fosfor. Jordbruk er ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2016. 

   Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport, Research report, 2017)
   Rapporten beskriver tilførsler av nitrogen og fosfor i 2015 og resultater i 2016 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt organismer på hardbunn. Jordbruk var største enkeltkilde for menneskeskapt fosfor og nitrogen. ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2016. 

   Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport, Research report, 2017)
   Rapporten beskriver tilførsler av nitrogen og fosfor i 2015 og resultater i 2016 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt organismer på hardbunn. Jordbruk var største enkeltkilde for menneskeskapt fosfor og nitrogen. ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2017 

   Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport, Research report, 2018)
   Jordbruk er den største enkeltkilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord. Økt landbruk og befolkningsvekst rundt Ytre Oslofjord vil føre til en økt belastning på fjorden hvis ikke ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2014. Fagrapport. 

   Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats (NIVA-rapport;6818-2015, Research report, 2015-04-27)
   Overvåkingsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstand og tilførsler til området, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2013 samt presenterer ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2015. Fagrapport. 

   Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar (Research report, 2016)
   Overvåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2014 samt undersøkelser og resultater ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2017. Fagrapport 

   Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport, Research report, 2018)
   Overvåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2016 samt undersøkelser og resultater ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2018. Fagrapport 

   Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport, Research report, 2019)
   Jordbruk er største kilde for tilførsler både fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord. Avløpsrenseanlegg og naturlig avrenning er omtrent like store. Industriutslipp av fosfor har gått vesentlig ned de senere år. Glomma, ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord i 2014-2018. 5-årsrapport 

   Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport, Research report, 2019)
   Siden 2001 har tilstanden i Ytre Oslofjord blitt overvåket i regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord. Undersøkelsene gir informasjon om forurensende tilførsler til fjordområdet og om miljøtilstanden på bunnen og i vannmassene. ...
  • Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Årsrapport 2017 

   Bekkby, Trine; Sigurd, Espeland; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Sogn Andersen, Guri; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise Ann (Research report, 2018)
  • Structure and functioning of four North Atlantic ecosystems - A comparative study 

   Melle, Webjørn Raunsgård; Klevjer, Thor A.; Drinkwater, Kenneth F.; Strand, Espen; Naustvoll, Lars Johan; Wiebe, Peter H.; Aksnes, Dag Lorents; Knutsen, Tor; Sundby, Svein; Slotte, Aril; Dupont, Nicolas; Salvanes, Anne Gro Vea; Korneliussen, Rolf; Huse, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The epi- and mesopelagic ecosystems of four sub-polar ocean basins, the Labrador, Irminger, Iceland and Norwegian seas, were surveyed during two legs from Bergen, Norway, to Nuuk, Greenland, and back to Bergen. The survey ...
  • Synthesis of climate relevant results from selected monitoring programs in the coastal zone. Part 2: Quantitative analyses 

   Frigstad, Helene; Andersen, Guri Sogn; Trannum, Hilde Cecilie; Naustvoll, Lars Johan; Kaste, Øyvind; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport, Research report, 2018)
   This report is Part 2 of the project Synthesis of climate relevant results from selected monitoring programs in the coastal zone (Klima-Overblikk). The overall aim of this report was to document changes over the period ...