• Network of Interactions Between Gut Microbiome, Host Biomarkers, and Urine Metabolome in Carotid Atherosclerosis 

      Li, Rui-Jun; Jie, Zhu-Ye; Feng, Qiang; Fang, Rui-Ling; Li, Fei; Gao, Yuan; Xia, Hui-Hua; Zhong, Huan-Zi; Tong, Bin; Madsen, Lise; Zhang, Jia-Hao; Liu, Chun-Lei; Xu, Zhen-Guo; Wang, Jian; Yang, Huan-Ming; Xu, Xun; Hou, Yong; Brix, Susanne; Kristiansen, Karsten; Yu, Xin-Lei; Jia, Hui-Jue; He, Kun-Lun (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Comprehensive analyses of multi-omics data may provide insights into interactions between different biological layers concerning distinct clinical features. We integrated data on the gut microbiota, blood parameters and ...