Viser treff 1-20 av 463

  • Strandkrabber Carcinus maenas og strandkrabbefiskeri 

   van der Meeren, Gro Ingleid; Zimmermann, Fabian; Utne-Palm, Anne Christine; Wiech, Martin; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Kleiven, Alf Ring; Kleiven, Portia Joy Nillos; Jørgensen, Terje; Marcussen, Johanna Bjånes (Rapport fra havforskningen;2022 - 15, Research report, 2022)
   I Norge er strandkrabber, Carcinus maenas, kjent og for mange, kjær naturlig del av dyrelivet. De opptrer på grunne strender, blir ivrig fanget av barn, men er egentlig undervurdert som produkt. Dette er en art som kanskje ...
  • Alien marine species in Norway - Mapping, monitoring and assessment of vectors for introductions 

   Husa, Vivian; Agnalt, Ann-Lisbeth; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Falkenhaug, Tone; Fossøy, Frode; Forsgren, Elisabet; Grefsrud, Ellen Sofie; Hjelset, Ann Merete; Hanssen, Frank Ole; Husby, Even; Jelmert, Anders; Mortensen, Stein; Olsen, Siri Aaserud; Sandvik, Hanno (Rapport fra havforskningen;2022 - 8, Research report, 2022-04-28)
   Norway has the second longest coastline in the world, and it is challenging to monitor non-indigenous marine species (NIMS) along the entire shore including the Norwegian areas in the Barents Sea and along Svalbard. There ...
  • Metodikk for kartlegging og overvåkning av fremmede marine arter i Norge - Forslag til nasjonalt program 

   Husa, Vivian; Agnalt, Ann-Lisbeth; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Fossøy, Frode; Grefsrud, Ellen Sofie; Hanssen, Frank Ole; Jelmert, Anders; Mortensen, Stein (Rapport fra havforskningen;2022 - 10, Research report, 2022-04-28)
   Norge har i dag overvåkning av enkelte fremmede marine arter og en sporadisk generell kartlegging av forekomsten av slike arter langs deler av kysten. Det er derfor behov for en systematisk plan for kartlegging og overvåkning ...
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - kunnskapsstatus - Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Bjørn, Pål Arne; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Husa, Vivian; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Solberg, Monica Favnebøe; Stien, Lars Helge (Rapport fra havforskningen;2022 - 13, Research report, 2022-05-04)
   Oppdrett i åpne merder gjør at smittestoffer fra oppdrettsanleggene vil kunne drive fra merdene og ut i miljøet. Lakselus som slippes fra hunnlus som sitter på oppdrettsfisk antas, i oppdrettsintensive områder, å være den ...
  • Laksvel - Standardisert operasjonell velferdsovervåking for laks i matfiskanlegg 

   Nilsson, Jonatan; Gismervik, Kristine; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Frotjold, Hilde; Nilsen, Kathrine; Wilkinson, Eirik; Klakegg, Barbo; Hauge, Hege Sørvåg; Sæther, Per Anton; Kristiansen, Tore S; Stien, Lars Helge (Rapport fra havforskningen;2022 - 14, Research report, 2022-05-30)
   Selv om oppdrettere og fiskehelsepersonell har undersøkt og dokumentert velferden til laksen har det ikke funnes noen standardisert måte å gjøre dette på. Denne protokollen er laget for å kunne brukes som en felles ...
  • Forsøksfiske med teine etter torsk i Finnmark - For kystfiskefartøy under 15m med sikte på leveringsevne av levende fisk gjennom året 

   Utne-Palm, Anne Christine; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Saltskår, Jostein (Rapport fra havforskningen;2022 - 11, Research report, 2022-05-02)
   Politisk er det stort fokus på å øke utnyttelsen av verdipotensialet i de norske fiskeressursene. Eksportprisen på fersk torsk er under halvparten av prisen på fersk laks. En god del av årsaken til dette ligger i stor ...
  • Forurensning i de norske havområdene - Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2021 

   Frantzen, Sylvia; Boitsov, Stepan; Dehnhard, Nina; Duinker, Arne; Grøsvik, Bjørn Einar; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Hjermann, Dag Øystein; Jensen, Henning; Jensen, Louise Kiel; Leiknes, Øystein; Nilsen, Bente Merete; Routti, Heli Anna Irmeli; Schøyen, Merete; Skjerdal, Hilde Kristin (Rapport fra havforskningen;2022 - 3, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller kunnskap om forurensningstilstanden i forvaltningsplanområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak, med hovedvekt på miljøgifter og radioaktiv forurensning. Rapporten oppsummerer ...
  • Forslag til metode for kartlegging av sårbare arter og naturtyper på grunt vann (0-50 meters dyp) til søknader om akvakultur i sjø - Kunnskapsleveranse til Fiskeridirektoratet 

   Husa, Vivian; Kutti, Tina (Rapport fra havforskningen;2022 - 9, Research report, 2022)
   Denne rapporten er en del-leveranse på bestilling 20/16132 «Kunnskapsstøtte: forslag til metodikk for kartlegging av sårbart naturmangfold». Denne rapporten komplementerer rapporten: Forslag til metode for kartlegging av ...
  • Havbruk til havs – yttergrense for produksjonsområdene 

   Ådlandsvik, Bjørn (Rapport fra havforskningen;2022 - 2, Research report, 2022)
   I forbindelse med havbruk til havs er det viktig å avgrense hvor langt ut produksjonsområdene og dermed trafikklyssystemet skal være gyldig. Områderapporten la vekt på avgrensing langs kysten og yttergrensene på 30 nm ...
  • Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2021 - Screening of Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts for viral infections 

   Madhun, Abdullah Sami; Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune; Kvamme, Bjørn Olav (Rapport fra havforskningen;2022 - 6, Research report, 2022)
   Havforskningsinstituttet har undersøkt utbredelsen av infeksiøs lakseanemi virus (ILAV) og salmonid alfavirus (SAV, PD-virus) infeksjoner i utvandrende vill atlantisk postsmolt fanget i 2020 i tre fjordsystemer lokalisert ...
  • HAVFORSKNINGSINSITUTTETS RÅDGIVNING FOR MENNESKESKAPT STØY I HAVET - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2022 

   Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; de Jong, Karen; Pedersen, Geir; Zhang, Guosong; Kutti, Tina; McQueen, Kate; Wehde, Henning; Grimsbø, Endre (Rapport fra havforskningen;2022 - 1, Research report, 2022)
   Havforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, utbygging og sprenging i sjø, seismiske og ...
  • Rømt og vill fisk i Etneelva 2021 - Resultat frå den nasjonale forskningsplatforma i Etne 

   Andersen, Kaja Christine; Fjeldheim, Per Tommy; Aannø, William Aure; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein (Rapport fra havforskningen;2022 - 5, Research report, 2022)
   I 2021 vart fiskefella i Etneelva satt i drift 9. april og registreringa pågjekk til 18. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i løpet av sesongen pga høg vassføring. I tilsaman 21 driftsdøgn (9% av driftstida) ...
  • The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2021 

   Mortensen, Stein; Skår, Cecilie Kristin; Bøgwald, Mats; Ghebretnsae, Dawit Berhe; Jelmert, Anders (Rapport fra havforskningen;2022 - 7, Research report, 2022)
   The surveillance programme is carried out by the Institute of Marine Research according to a contract with the Norwegian Food Safety Authority. In 2021, samples were collected from one oyster farm, one wild, commercially ...
  • Fangstprøvelotteriet 2020 – erfaringer og resultat 

   Høines, Åge Sigurd; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Otterå, Håkon Magne; Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar (Rapport fra havforskningen;2022 - 4, Research report, 2022)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene. Vi ser likevel et stort forbedringspotensial framover siden ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2021 - Med foreløpige data fra fokusområder 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Mohn, Agnes Marie; Harvey, Alison C.; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;2021 - 56, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2021 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive ...
  • Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg - Sluttrapport FHF 

   Humborstad, Odd Børre; Løkkeborg, Svein; Utne-Palm, Anne Christine; Saltskår, Jostein; Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Bjørkevoll, Ingebrigt; Helgesen, Paul Jacob (Rapport fra havforskningen;2021 - 58, Research report, 2021)
   Prosjektet “Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg” er et samarbeidsprosjekt mellom forskere, oppdrettere, fiskere og fiskekjøpere. A kvakulturregelverket forbyr fiske nærmere enn 100 meter fra flytende oppdrettsanlegg ...
  • Rapport frå det nasjonale elvelaboratoriet i Guddalselva 2021 - Elvemiljø, smoltutvandring og gytebestandar av laks (Salmo salar) og sjøaure (Salmo trutta) 

   Aannø, William Aure; Østebø, Britt Iren; Skaala, Øystein (Rapport fra havforskningen;2021 - 57, Research report, 2021)
   I Guddalselva er det installert ei heildekkande smoltfelle (Wolf type) som fangar smolten på veg ut i sjøen. Dette gjer at vi får representative uttak av mengde smolt produsert i elva. Elva har også ei fisketrapp som vert ...
  • Estimert dødelighet for utvandrende postsmolt av laks 2012-2021 — Rapport til Mattilsynet OK-program 56827 – Lakselusovervåking 

   Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;2021 - 53, Research report, 2021)
   For å estimere dødeligheten grunnet lakselus sluppet fra oppdrettsanlegg til utvandrende postsmolt av laks fra de lakseførende elvene med gytende biomasse > 10 kg i de 13 ulike produksjonsområdene, er det benyttet en ...
  • Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2020 

   Boitsov, Stepan; Sanden, Monica (Rapport fra havforskningen;2021 - 55, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH) i sedimenter fra 17 lokaliteter i MAREANOområdet. I overflatesedimenter ble det i tillegg målt totalt hydrokarbon innhold (THC), bromerte flammehemmere ...
  • Kunnskapsstøtte og råd for regulering av fisket etter leppefisk i 2022 

   Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Skiftesvik, Anne Berit; Larsen, Torkel; Otterå, Håkon Magne; Fernández-Chacón, Albert (Rapport fra havforskningen;2021 - 54, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttets råd om reguleringer av leppefisk har bygget på føre-var-prinsippet. Det er en målsetning å minimere risikoen for at fiskeriet fører til betydelige endringer i arts, størrelse- og kjønnssammensetning ...