Now showing items 29-43 of 43

  • Sildeklekking og næringstilbud utenfor Møre i 1987 - 1990 [HELP 41] 

   Bjørke, Herman; Rey, Laura (help, Research report, 1991)
   Som en del av det 5-årige HELP-prosjektet ble et mindre fartøy leiet i perioden 1986-1990 for å samle sildelarver og plankton på sildas gytefelt på Møre. Det er i dette området en for tiden finner de viktigste gytefeltene ...
  • Sildeklekking og seigyting på Møre i 1986 [HELP 4] 

   Bjørke, Herman; Hansen, Karsten; Melle, Webjørn (help, Research report, 1987)
  • Sildeklekking på Møre i 1986-1987 [HELP 15] 

   Bjørke, Herman (help, Research report, 1988)
   Som en del av Havforskningsinstituttets Egg- og Larveprogram (HELP) er det behov for å fastslå klekketiden for sildelarver. Et mindre fartøy ble i 1986 leiet for innsamling av prøver og samme fartay ble leiet i perioden ...
  • Sildelarveundersøkelsene i 1988 [HELP 32] 

   Bjørke, Herman; Ellertsen, Bjørnar; Fossum, Petter; Sætre, Roald (help, Research report, 1990)
   Denne rapporten gir endel foreløbige resultater fra gytefeltundersøkelsene hos sild i mars-april 1988. Den tar for seg den horisontale og vertikale fordeling av sildelarver i forhold til miljøfaktorene såvel som vekst ...
  • Spawning areas and spawning period of the North-east Arctic haddock [HELP 25} 

   Solemdal, Per; Knutsen, Tor; Bjørke, Herman (help;1989 nr. 25, Research report, 1989)
   Spawning of North-East Artic haddock occurs on the Norwegian continental slope. The location of the spawning grounds is, however, diffuse. This is mainly due to difficulties in identifying haddock eggs. In this work this ...
  • Studies on herring larvae off western Norway in 1986 

   Fossum, Petter; Bjørke, Herman; Sætre, Roald (help, Research report, 1987)
   This report gives some preliminary results from a study on the spawning grounds of the Norwegian spring-spawning herring in April 1986. It deals with the horizontal and vertical distribution of herring larvae in relation ...
  • Studies on herring larvae off western Norway in 1987 [HELP 22] 

   Sætre, Roald; Bjørke, Herman; Fossum, Petter (help, Research report, 1988)
   This report gives some preliminary results from a study on the spawning grounds of the Norwegian spring-spawning herring in April 1987. It deals with the horizontal and vertical distribution of herring larvae in relation ...
  • Sult under larvestadiet - en viktig rekrutteringsmekanisme? [HELP 6] 

   Fossum, Petter (help, Research report, 1987)
  • De tidlige livsstadiene hos fisk i møte med trusselen fra petroleumsvirksomheten. [HELP sluttrapport] 

   Fossum, Petter; Øiestad, Victor (help, Research report, 1992)
   Gjennomføringen av HELP har gitt en betydelig økt innsikt i de tidlige livsstadiene hos en rekke kommersielle fiskeslag i nordlige farvann. Norskarktisk hyse og sei visste en spesielt lite om før start, og en har nå kunnet ...
  • Tilgjengelighet av seismiske aktiviteter i forhold til sårbare fiskeressurser. [HELP 38] 

   Bjørke, Herman; Dalen, John; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten; Rey, Laura (help, Research report, 1991)
   Rapporten presenterer biologisk informasjon som grunnlag for vurderinger av tilgjengelighet for seismiske aktiviteter til havs i forhold til gyteområder, gyteperioder og driftområder for fiskeegg, larver og yngel. Dette ...
  • Vertikalfordeling av fiskeyngel utenfor Nord-Norge i juni-august [HELP 40] 

   Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell (help, Research report, 1991)
   l perioden 1977-91 ble utbredelsen av fiskeyngel langs kysten undersøkt i juni-august med en pelagisk trål i de øvre 50 m. l perioden 1977-81 bie dette gjort med todelte trekk hvorav det ene ble "tatt i overflaten med ...
  • Yngelundersøkelser - 1985 [HELP 12] 

   Bjørke, Herman; Fossum, Petter; Nedreaas, Kjell Harald; Sætre, Roald (help, Research report, 1987)
   The recruitment to the Norwegian spring-spawning herring have during the l a s t twenty years been on a very low level. However, the size of the spawning stock has increased in recent years and in 1983 a rich year class ...
  • Yngelundersøkelser i juli-august i 1988 og 1989 utenfor norskekysten. [HELP 28] 

   Bjørke, Herman; Ellertsen, Bjørnar; Hansen, Karsten; Bakkeplass, Kjell (help, Research report, 1989)
   Denne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i området mellom Stad og Varangerfjorden. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. De hydrografiske ...
  • Yngleundersøkelser i juli 1991 utenfor norskekysten. [HELP 42] 

   Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten (help, Research report, 1991)
   Denne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i havområdet mellom Varangerfjorden og Vikna. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. Temperaturen i ...
  • Yngleundersøkelser i juni-juli 1990 utenfor kysten av Nord-Norge. [HELP 37] 

   Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten (help, Research report, 1991)
   Denne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i området mellom Vestfjorden og Nordkapp. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. De hydrografiske ...